อยากรู้ว่าหญ้าแฝกคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
  หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีคุณสมบัติที่มี สมบัติที่เหมาะสมที่สุดต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะว่าหญ้าแฝกเจริญเติบโตขึ้นเป็นกอใหญ่และยังมีรากที่ยาวมาก มันแตกแน่นเป็นก่อใหญ่ เจริญได้ดีทั้งในสภาพดินที่ชื้นแฉะ และที่แห้งแล้งจัด ยังอยู่ได้ทั้งในดินที่มีสภาพดินเป็นกรดหรือสภาพดินเป็นเบส เมื่อปลูกกอแฝกขวางแนวลาดชันเมื่อน้ำไหลบ่าเกิดขึ้นการพังทลายของดิน จะพบว่าหน้าดินที่ไหลมากับน้ำมันจะไหลมาชนกับกอหญ้าแฝก แล้วทิ้งดินเป็นตะกอนสะสม จากนั้นน้ำจะค่อยๆ ซึมลงมาที่รากแฝกมีปุ๋ยเหมือนฟองน้ำหุ้มอยู่ รากหยั่งลึกในดินถึง 3 เมตร จึงช่วยปกกันไม่ให้น้ำไหลเซาะดินอย่างรุนแรงได้
   
อยากตรวจสอบคุณภาพดิน ต้องทำอย่างไร ส่งไปที่ไหน
 

ส่งตัวอย่างดินที่ต้องตรวจมาที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 164 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางส่งทางไปรษณีย์ก็ได้คะ

   
ถ้าจะขอเมล็ดพืชปลูกบำรุงดินละหญ้าแฝก จะสามารถติดต่อขอรับได้อย่างไร
  ติดต่อได้ที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน (053-121167 ต่อ 20)