ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

 
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นิติกร (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)