ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

 
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
   
แผนที่สถานที่สอบ