การพัฒนาความรู้ของบุคลากร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

 
หมวดที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
รายงานการอบรม เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0
รายงานการอบรม เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการงานวิจัย และนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณ 2564
รายงานการอบรม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปความรู้ในการเข้าอบรม Coaching การเขียนหนังสือราชการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
สรุปความรู้จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Smart Workplace for Productivity Enhancement” รุ่นที่ 2
   
หมวดที่ 2 ด้านความรู้เฉพาะทาง
รายงานการอบรม เรื่อง ธาตุอาหารจุลธาตุสำคัญในข้าวและพืชอื่นๆ
รายงานการอบรม เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visuallization
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การอนุรักษ์ดินและน้ำครั้งที่ 1 เรื่อง “การจัดการระบบนิเวศเกษตรเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (World Day to C0mbat Desertification)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การอ่านแผ่นที่”
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบสารสนเทศ และ Mobile Application กรมพัฒนาที่ดิน”
สรุปความรู้จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร “การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 9
   
หมวดที่ 3  ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
รายงานการอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปราบทุจริตในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 3”
   
หมวดที่ 4 เรื่องอื่นๆ
รายงานการอบรม เรื่อง การสังเกตการณ์ การท่องเที่ยวการเกษตร
สรุปเข้ารับฟัง “การแสดงความก้าวหน้าและความต้องการนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ”
สรุปความรู้จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ธาตุอาหารจุลธาตุสำคัญในข้าวและพืชอื่นๆ”
สัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย”
   
หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการทำ Coaching ประจำปีงบประมาณ 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประเมินผลงานข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประเมินผลงานข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562