ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯและคลองส่งน้ำ คสล.
นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๖ และคณะเดินทางเข้าตรวจ
ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ คลองส่งน้ำ คสล. ระหว่างวันที่
๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในพื้นตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

       
    ติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและงานก่อสร้างระบบส่งน้ำในไร่นา
นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๖ พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาด ๒๖๓,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมระบบท่อส่งน้ำPEในงานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่บ้านห้วยทราย ม.๕ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
       
    ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๖ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) พร้อมตรวจเยี่ยมนิทรรศการ ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่อบริการความรู้และแจกสารเร่งซุปเปอร์พด.๑ ซุปเปอร์พด.๒ ซุปเปอร์พด.๓ ซุปเปอร์พด.๗ และน้ำหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกรในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       
    การจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๖ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง “การจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)” ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการจากกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ จากสถานีพัฒนาที่ดินทั้งสี่จังหวัดซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และจากศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง รวมจำนวน ๑๓๐ คน
       
    ตรวจงานขุดลอกสระเก็บน้ำ
นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๖ และนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ตรวจงานขุดลอกสระเก็บน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่บ้านแพะประทาน หมู่๖ ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
       
    เปิดงาน ๙ ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่๓
นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “๙ ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่๓” ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
       
    ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2559" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีนายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน
       
    พิธีเปิดการแข่งขันสาวไหม
นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันสาวไหม การประกวดกองเชียร์
และการแข่งขันการทำสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ระดับประเทศ ซึ่งจัด
โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
       
    สาธิตการปลูกหญ้าแฝก
นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มวิชาการและเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ร่วมกันสาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
บริเวณขั้นบันไดดินและสระเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรบ้านแม่ลอง
       
    กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เป็นประธานในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นในบริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๖ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ศพล./และ
สพด.เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๒๐ คน
       
    วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๓ ปี
บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ รับรางวัลประจำปี ๒๕๕๙ ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๓ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากผลงานสาขาต่างๆ ดังนี้ ๑.นายชยุต ราชาตัน ผอ.สพข.๖ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ระดับสถานีพัฒนาที่ดิน(ในนามสพด.เชียงใหม่)
       
    การประชุมโครงการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่
นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีคณะวิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ (สสผ.) และนายบุญรักษ์ พัฒนกนก ที่ปรึกษาสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
       
    วันสุดท้ายของการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการ
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม:PGS” คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยข้าราชการจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ และจากหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
       
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Organic Movement with Participatory Guarantee Systems, PGS)" ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
       
    ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้างานวิจัย
ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รธพ. ด้านวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้างานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและ IRD ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
       
    ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ “ร้อยเรื่องดินในถิ่นไทย” 
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บริษัท มีเดียพ้อยท์ โปรดักชั่น จำกัด ได้มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ “ร้อยเรื่องดินในถิ่นไทย” ตอน “มาตรการวิธีกลและวิธีพืช อนุรักษ์ดิน-น้ำยั่งยืน” ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ โดยมีนายชยุต ราชาตัน ผอ.สพข.๖ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์
       
    กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้การต้อนรับและรายงานกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน
ในภาคเหนือต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
       
    ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ และคณะฯ
       
    การจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 6 ได้เป็นประธานการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช ใน
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2559
       
    โครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชกทาน
วันที่ 2 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชกทานจากตอซัง
ข้าวโพดและเศษพืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและลดปัญหาหมอกควัน
ปีงบประมาณ 2559
       
    พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.40 น.
       
    พิธีปิดการอบรม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ ยาใจ ผอ.สพข.6
ได้กล่าวสรุปและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร " การใช้โปรแกรมการทำแผนที่
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศและซักช้อมความเข้าใจด้านการจำแนกประเภทที่ดิน"
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
       
    พิธีเปิดการอบรม
วันที่ 2 พ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผอ.สพข. 6
ได้เปิดการอบรม หลักสูตร "การใช้โปรแกรมการทำแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศ
และซักซ้อมความเข้า ใจด้านการจำแนกประเภทที่ดิน" ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
       
    ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศูนย์ฯ อำเภอสันป่าตอง
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมคณะทำงานจากหน่วยงานร่วมบูรณาการ 5 กระทรวง ให้การต้อนรับ
       
    พิธีเปิดอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ
วันที่ 21 กันยายน 2558 พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
       
    การประชุมคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการิฯ อำเภอสันป่าตอง
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 นายปราโมทย์ ยาใจ ผอ.สพข. 6 เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
       
    โครงการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานี/ศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิด " โครงการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ " ของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ปีงบประมาณ 2558
       
    ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและะพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำร
วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 16.00 น. ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้า นปฏิบัติการ และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการแล ะะพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ บ้านทาโป่งแดง ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       
    ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาทีดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ณ บ้านทุ่งกองมู ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       
    ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ
วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00 น. ดร. อภิชาต จงสกุล อธิบกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ศูนย์ฯ โป่งแดง) บ้านทาโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       
    โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น.ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และคณะฯ ร่วมเปิดงาน " โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ " ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       
    ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00 น. ดร. อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดี กรมพัฒนาที่ด้านปฏิบัติการ และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของนายสุธี ยอดดี ณ บ้านน้ำกัด หมู่ 2 ตำบลห้วยผา อำภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       
    กิจกรรม "โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์" ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์" ประจำปี 2558
       
    เปิดพิพิธภัณฑ์ดินภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00 น. ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เป็นประธานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ดินภาคเหนือ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกของภูมิภาคที่จัดทำเพื่อเฉลิมฉลองปีดินสากล 2558 ณ พิพิธภัณฑ์ดินภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาที่ดิน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
       
    พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฯ
วันที่ 2 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปี 2558 หลักสูตร " ผู้ประสานงานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม " (PGS - Group Coordinator)
       
    รธพ.ปก เปิดอบรมฯ โครงการหมอดินน้อย
วันที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนโครงการหมอดินน้อย ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558
       
   

รธพ.ปก - ตรวจเยี่ยม สพข.6
วันที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 15.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เดินทางมาตรวจเเยี่ยม และรับฟังผลการดำเนินงาน โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

       
       
       
 
 
หน้า >>    1    2   3   4   5