สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 4 และ 7 จำนวน 118,400 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คกทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 4 และ 7 จำนวน 118,400 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คกทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
   
ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 6 และ 7 จำนวน 92,600 ซอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565)
   
ประกวดราคา งานจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 6 และ 7 จำนวน 92,600 ซอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) งบประมาณรวม 1,368,950.- บาท
(ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)
   
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 6 และ 7 จำนวน 92,600 ซอง งบประมาณรวม 1,368,950.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 6 และ 7 จำนวน 92,600 ซอง วงเงิน 1,368,950.-บาท (ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)
   
ขายโครงเหล็กรั้วของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 รายกาย โดยวิธีขายทอดตลาด (ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 92,000 ซอง (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)
   
ประกาศจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 92,000 ซอง ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 1,281,500.- บาท (ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564)
   
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
   
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 258,300 ซอง (ณ วันที่ 23 เมษายน 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ลงวันที่ 16 เมษายน 2563)
   
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 258,300 ซอง วงเงินงบประมาณ 3,885,100.-บาท ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
   
ร่าง TOR งานจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 258,300 ซอง วงเงินงบประมาณ 3,885,100.-บาท ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
   
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้โดยสาร TOYOTA หมายเลขทะเบียน ย-5019 เชียงใหม่) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)
   
ประกาศผู้ชนะประกาศประกวดราคาจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 260,000 ซอง วงเงินงบประมาณ 3,551,000 .- บาท ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563)
   
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 260,000 ซอง วงเงินงบประมาณ 3,551,000.- บาท (ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563)
   
ร่าง TOR ประกาศประกวดราคางานจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 260,000 ซอง วงเงินงบประมาณ 3,551,000.- บาท (ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
   
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (วันที่ 31 ต.ค. 2563)
   
ร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังปรับปรุงข้อวิจารณ์ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563)
   
ร่าง TOR งานซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังปรับปรุงข้อวิจารณ์ครั้งที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563)
   
ร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563)
   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2563 (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) (ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 63)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) (ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (วันที่ 30 มิ.ย. 2563)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (วันที่ 29 พ.ค. 2563)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2563 (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2563 (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 1,770 ตัน ประจำปีงบประมาgณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 63)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 476,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
   
ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
   
ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 1,770 ตัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
   
ร่าง TOR งานจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 1,770 ตัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
   
ร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) (ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2563 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 476,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงวันที่ 27 มกราคม 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ร่าง TOR งานจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 476,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงวันที่ 21 มกราคม 2563)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (วันที่ 27 ธ.ค. 2562)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 84,000 ซอง (ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
   
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 6 และ 7 จำนวน 84,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาเขต 6 เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 84,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิกส์ (e-bidding) ( ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 1,770 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 3,009,000.- บาท (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศแผนการจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 84,000 ซอง วงเงิน 1,194,000.- บาท (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
   
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562)
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือ
ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2562 (วันที่ 30 กันยายน 2562)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (วันที่ 31 สิงหาคม 2562)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (วันที่ 28 มิถุนายน 2562)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน (บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-5) จำนวน 5 หลัง (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ระยะกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,262 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวม 11,310 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ 1661 ส โครงการเกษตรวิชญาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 62)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562)
   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ระยะกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,262 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวม 11,310 ตร.ม ตามแบบเลขที่ 1661 ส โครงการเกษตรวิชญา ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พฤษภาคม 2562)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2562 (วันที่ 30 เมษายน 2562)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2562 (29 มี.ค. 62)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (28 ก.พ. 62)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2562 (31 ม.ค. 62)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,500 ตัน พร้อมขนส่ง
(4 ม.ค. 62)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (28 ธ.ค. 61)
   
ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,500 ตัน (11 ธ.ค. 61)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,6 และ 7 จำนวน 538,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 61)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (ปอเทือง) จำนวน 85 ตัน จากเอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 61)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ขนส่งและยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเปล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)
   
ประกาศจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน(ปอเทือง) จำนวน 85 ตัน จากเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (14 พ.ย. 61)
   
ประกาศจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,6 และ 7 จำนวน 538,000 ซอง ประจำปีงบประมาณ 2562 (13 พ.ย. 2561)
   
ร่างประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,500 ตัน ด้วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
   
ร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน(ปอเทือง) จำนวน 85 ตัน จากเอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ย. 61)
   
ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ย. 61)
   
ร่างประกาศประกวดราคางานจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,6 และ 7 จำนวน 538,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ย. 61)
   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ขนส่งและยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พ.ย. 61)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (2 พ.ย. 61)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (2 ต.ค. 61)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ศาลาตรวจแปลง 60 ไร่ และศาลาทรงงาน โครงการเกษตรวิชญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 61)
   
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานและบ้านพักข้ราชการ ศาลาตรวจงานแปลง 60 ไร่ และศาลาทรงงาน โครงการเกษตรวิชญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (31 ส.ค. 61)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างสำนักงานย่อยพัฒนาที่ดิน ค.ส.ล. 4*8 เมตร ศาลาประชุม ค.ส.ล. 4*8 เมตร โรงปุ๋ยหมัก ค.ส.ล. 4*8 เมตร และป้ายโครงการเกษตรวิชญาฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม 2561)
   
ร่างประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ศาลาตรวจงานแปลง 60 ไร่ และศาลาทรงงาน โครงการเกษตรวิชญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม 2561)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างสำนักงานย่อยพัฒนาที่ดิน ค.ส.ล. 4x8 เมตร ศาลาประชุม ค.ส.ล. 8x4 เมตร โรงปุ๋ยหมัก ค.ส.ล. 4x8 เมตร และป้ายโครงการเกษตรวิชญาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 61)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างสำนักงานย่อยพัฒนาที่ดิน ค.ส.ล. 4*8 เมตร ศาลาประชุม ค.ส.ล. 4*8 เมตร โรงปุ๋ยหมัก ค.ส.ล. 4*8 เมตร และป้ายโครงการเกษตรวิชญาฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราจ้างงจ้างเหมาปรับปรุงผิวลานจอดรถพื้นที่ทรงงานด้วยวัสดุ ASPHLTIC CONCRETE (Over Lay) โครงการเกษตรวิชญาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ส.ค. 61)
   
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ศาลาตรวจงานแปลง 60 ไร่ และศาลาทรงงาน โครงการเกษตรวิชญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ส.ค. 61)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (31 กรกรฎาคม 2561)
   
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ศาลาตรวจงานแปลง 60 ไร่ และศาลาทรงงาน โครงการเกษตรวิชญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ค. 61)
   
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวลานจอดรถพื้นที่ทรงงานด้วยวัสดุ ASPHALTIC CONCRETE (Over Lay) โครงการเกษตรวิชญาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ค. 61)
   
ร่างประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวลานจอดรถพื้นที่ทรงงานด้วยวัสดุ ASPHALTIC CONCRETE (Over Lay) โครงการเกษตรวิชญาฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ กรกฏาคม 2561)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (29 มิถุนายน 2561)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (30 พฤษภาคม 2561)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (30 เมษายน 2561)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (30 มีนาคม 2561)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุุภัณฑ์ชำรุด (เสื่อมสภาพ) (14 มีนาคม 2561)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (28 กุมภาพันธ์ 2561)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (31 มกราคม 2561)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,500 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2561)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (29 ธันวาคม 2560)
   
ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,500 ตัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ธันวาคม 2560)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋า ป้ายชื่อ และไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2560)
   
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,500 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธันวาคม 2560)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการประชุมเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(4 ธันวาคม 2560)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธันวาคม 2560)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธันวาคม 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (30 พ.ย. 60)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,6 และ 7 จำนวน 543,000 ซอง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ย. 60)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พฤศจิกายน 2560)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จัดหาจากเอกชน จำนวน 60 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ย. 60)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (31 ต.ค. 60)
   
ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จัดหาจากเอกชน จำนวน 60 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ต.ค. 60)
   
ประกวดราคาจ้างจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6 และ 7 จำนวน 543,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (30 ต.ค. 60)
   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,500 ตันพร้อมขนส่ง งบประมาณ 4,250,000.- บาท (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560)
   
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน (ปอเทือง) จำนวน 60 ตันพร้อมขนส่ง งบประมาณ 1,980,000.- บาท (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560)
   
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1, 2, 3, 6 และ 7 จำนวน 543,000 ซอง งบประมาณ 7,799,500.- บาท (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 16 ตุลาคม 2560)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (วันที่ 29 กันยายน 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 (วันที่ 29 กันยายน 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (วันที่ 31 สิงหาคม 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (วันที่ 28 เมษายน 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ชำรุด) (วันที่ 3 เมษายน 2560)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานเก่า (ชำรุด) (ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทน) (ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)
   
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทน)
(ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทน) (ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทน) (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ที่นอนยางพาราและหมอนหนุนยางพารา จำนวน 100 ชุด
(ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เก่าชำรุด)
(ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2560)
   
เรื่องสอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่นอนยางพาราและหมอนหนุนยางพารา
จำนวน 100 ชุด งบประมาณปี 2560 (25 ม.ค. 2560)
   
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่นอนยางพาราและหมอนหนุนยางพารา จำนวน 100 ชุด
งบประมาณปี 2560 ตามประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (20 มกราคม 2560)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (4 มกราคม 2560)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน
3,300 ตัน (11.10.15.08) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ธันวาคม 2559)
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,6 และ 7 จำนวน
576,000 ซอง (93.14.18.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธันวาคม 2559)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (1 ธันวาคม 2559)
   
ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 3,300 ตัน (11.10.15.08)
ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ย. 59)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (ครั้งที่ 5) (8 พ.ย. 59)
   
ขอขยายวันประกาศผลการสอบราคา (รายชื่อผู้ชนะ) งานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ที่นอนยางพาราและหมอนหนุนยางพารา จำนวน 100 ชุด งบประมาณปี 2560 (7 พ.ย. 59)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (7 พ.ย. 59)
   
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3,6 และ 7 จำนวน 576,000 ซอง (93.14.18.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พ.ย. 59)
   
ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 3,300 ตัน (11.10.15.08) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (31 ต.ค. 59)
   
ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1, 2, 3, 6, และ 7
จำนวน 576,000 ซอง (93.14.18.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ต.ค. 59)
   
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่นอนยางพาราและหมอนหนุนยางพารา จำนวน 100 ชุด งบประมาณปี 2560 (18 ตุลาคม 2559)
   
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน (ปอเทือง) จำนวน 50 ตัน งบประมาณปี 2560
(17 ตุลาคม 2559)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (6 ตุลาคม 2559)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน (6 ตุลาคม 2559)
   
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซ๊ จำนวน 1 คัน งบประมาณปี 2560 (19 กันยายน 2559)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม (31 สิงหาคม 2559)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เสื่อมสภาพ) (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม (29 กรกฎาคม 2559)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (ครั้งที่ 4) (ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (30 มิถุนายน 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559)
   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม (2 มิถุนายน 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสาประจำจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
(ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน (29 เมษายน 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เสื่อมสภาพ)
(ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2559)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม (31 มีนาคม 2559)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ(29 กุมภาพันธ์ 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (ครั้งที่ 2)
( ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
( ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม (29 มกราคม 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งเก่าชำรุด
(ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยาย
เชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1, พด.2, พด.3, พด.6, และ พด.7 การจ้างงาน (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
(ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุณัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน งบประมาณปี 2559

(ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการจัดนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
(ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2559)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1, พด.2, พด.3, พด.6
และ พด.7 การจ้าง (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2559)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด
(ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร
(โดโลไมท์) จำนวน 3,300 ตัน พร้อมขนส่ง (11.10.15.08) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างงาน
(93.14.18.00) ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.6 และซุปเปอร์ พด.7
โดยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 3,300 ตัน
พร้อมขนส่ง (11.10.15.08) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ย. 58)
   
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถบรรทุกส่งของ 25.10.16.04)

(ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 คัน งบประมาณปี 2559

(ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2558)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
(ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
(ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด
(ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)
(ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 (28 พ.ย. 57)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
   
ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าและเมล็ดพันธุ์ปอเทืองพร้อมขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557)
   
ประกาศราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 และ พด.7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557)
   
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดจากเอกชน พร้อมขนส่ง ครั้งที่ 1
(ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557)
   
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 และ พด.7 ครั้งที่ 1
(ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557 (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
   
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร อาคารศูนย์เรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตำบลอิทขิน
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
(ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสลายตัวอย่าง-พืช
(ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2557)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557
   
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครุณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสลายตัวอย่างพืช (ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคราซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557)
   
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์งบประมาณปี 2557 (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557)
   
ประกวดรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
   
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557)
   
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
(ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2557)
   
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์
พด.6 และซุปเปอร์ พด.7 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557)
   
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างขยายเชื้อสารเร่ง ครั้งที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 57)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 57)
   
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ งบประมาณปี 2556
(ประกาศ ณ วันที่ 11 มี.ค. 57)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร
(โดโลไมท์)พร้อมขนส่งจากเอกชน จำนวน 3,160 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.พ. 57)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเมล็ดพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
พร้อมขนส่งจากเอกชน
(ประกาศ ณ วันที่ 27 ม.ค. 57)
   
ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่งจากเอกชน
ปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 57)
   
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 3,160 ตัน
พร้อมขนส่งจากเอกชน ครั้งที่ 2
(ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 57)
   
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 3,160 ตัน
พร้อมขนส่งจากเอกชน ครั้งที่ 1
(ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 57)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานเก่า (ชำรุด) (ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 57)
   
สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมขนส่งจากเอกชน (ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค. 57)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่า (เสื่อมสภาพ) (ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 57)
   
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค.. 56)
   
ระงับการประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค.. 56)
   
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอกนิกส
(ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ย. 56)
   
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และ สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ครั้งที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ย. 56)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานเก่า (ชำรุด) (ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานเก่า (เสื่อมสภาพ) (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556)
   
ขาดทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด (ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฏาคม 2556)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2556)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2556)
   
สอบราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 56)
   
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556)
   
ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง(TOR)ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.2 ครั้งที่ 2
(ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2556)
   
ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง(TOR)ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.2 ครั้งที่ 1
(ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
(ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556)
   
ประกาศราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ปีงบประมาณ 2556
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2556)
   
ขายทอดตลาด ครุำภัณท์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (สพด.ลพ) (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2556)
   
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2555)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2555)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2555)
   
   
สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จากเอกชน
(ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555)
   
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ปีงบประมาณ 2556
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555)
   
ประกวดราคาซื้อวัสดุปุนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ปีงบประมาณ 2556
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555)
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง "ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์
พด.1 2,3,7 และ พด.6"
(ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555)
   
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ปีงบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
(ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน2555)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน2555)
   
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.7 และสารเร่ง พด.6
ด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555)
   
เผยแพร่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
ซุปเปอร์ พด.2 ซุปเปอร์ พด.3  ซุปเปอร์ พด.7 และ สารเร่ง พด.6 ปีงบประมาณ 2556
ครั้งที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2555)
   
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
(ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555)
   
สอบราคาจ้างจัดทำครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการอาหารฯ อาคารศูนย์เรียนรู้โครงการ
สายใยรัก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
(ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555)
   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสัมมนาโครงหลวง ดอยอ่างขาง (ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555)
   
เผยแพร่กำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสัมมนาโครงการหลวงดอยอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (รถจักรยานยนต์) (ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2555)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (รถกระบะโดยสาร) (ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2555)
   
ขายทอดตลาดครุำัภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2555)
   
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเสื้อหมอดิน (ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2555)
   
สอบราคาซื้อเสื้อหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2555)
   
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2555)
   
เผยแพร่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเหล่าแมว ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2555)
   
ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเสื้อหมอดินอาสา (ครั้งที่ 1) (ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555)
   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเสื้อหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1
(ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2555)
   

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,7 และสารเร่ง พด.6
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555)

   
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.7 และสารเร่ง พด.6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555)
   
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555)
   
สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน (รอบ2) (ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2555)
   
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด.1 พด.2 พด.3 และ พด.7 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค. 55)
   
เผยแพร่กำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) งานขยายเชื้อสารเร่ง พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และ พด.7 ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 เรื่องจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) เพิ่มเติม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2555)
   
เผยแพร่กำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) งานจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2555 พร้อมขนส่ง ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2555)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ปีงบประมาณ 2555
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2 และสารเร่ง พด.6
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554)
   
เผยแพร่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ครั้งที่ 1
   
เผยแพร่ร่างของเขตงาน (TOR) งานซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ครั้งที่ 1
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน (ประกาศ ณ วันที่ 18 ต.ค.54)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2554)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 พด.6 และ 7
(ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)
 
ร่าง TOR ครั้งที่ 1 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 งานจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และ พด.6
(ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่อง วิเคราะห์ไอออนและเครื่อง
ปรับความดันและสำรองไฟฟ้าขนาดกลาง ปีงบประมาณ 2554
(ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2553)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร
(โดโลไมท์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
(ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 2 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
(ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR2)โครงการจัดซื้อวัสดุปูน
เพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง เผยแพร่กำหนดร่างขอบแขตของงาน (TOR)
งานจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ครั้งที่ 2
(ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง สอบราคาซื้อครุำัภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเฟรม โฟโตมิเตอร์
และเครื่องกวนสารพร้อมแผ่นให้ความร้อน ปีงบประมาณ 2554
(ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาขยายเชื้อสารเร่ง
ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1
(ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่องประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง เผยแพร่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
งานจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ครั้งที่ 2
(ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
(ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2553)
 
ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1, 2, 3 และ 6 ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 2
(
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553)
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแำพร่สื่อประชาสัมพันธ์
"47 ปี การพัฒนาที่ดินกับการสนองแนวพระราชดำริ"
(ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2553)
 
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาไถกลบตอซัง
(ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2553)

 
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร
(โดโลไมท์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552) เอกสารแนบ
 
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 เรื่องผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน
ด้วยวิธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552) เอกสารแนบ
 
ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2552) เอกสารแนบ
 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 1 ธันวาคม 2552) -เอกสารแนบ
 
เผยแพร่ TOR ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 2
(ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2552) - เอกสารประกวดราคา
 
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานซื้อวัสดุเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน ครั้งที่ 2
(ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2552)
 
เผยแพร่ TOR ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
(ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ย. 2552) - เอกสารประกวดราคา
   
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานซื้อวัสดุเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน ครั้งที่ 2
(ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2552)
   
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ย. 2552)
   
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค. 2552)
   
ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 2 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด. 1,2 ปีงบประมาณ 2552
(ประกาศ ณ วันที่ 15 ต.ค. 2552)
   
ร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จ้างขยายเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์
พด. 1,2 ปีงบประมาณ 2552
(ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2552)
   
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำ ที่บ้านท้องฝาย จังหวัดเชียงใหม่
(ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2552)
   
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ ที่บ้านป่าเปางาม จังหวัดเชียงใหม่
(ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2552)
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำ ที่บ้านท้องฝาย จังหวัดเชียงใหม่(ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2552)
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ ที่บ้านป่าเปางาม จังหวัดเชียงใหม่ (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2552)
   
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2552)
   
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552)
   
ประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2552)
   
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552)
 
 
 
หน้า    1    2