สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
   
 

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ให้้มีการ

จัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยการรวมงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยูู่่เดิมเข้าไว้กับกรม

อื่นอีกรวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรมหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งในครั้งนี้ด้วย


          วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติอันมี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าได้้ยุบกระทรวงพัฒนาการ

แห่งชาติและแบ่งส่วนราชการใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงได้มีประกาศคณะ  ปฏิวัติ  เล่มที่  276

ลงวันที่ 29 กันยายน 15 และประกาศในราชกิจา นุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 89 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 29 กันยายน 15

ให้กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ย้ายมาสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์