ขอมูลทางวิชาการ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

   
   
การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น
   
การใช้งาน Agri-Map Online
   
การใช้งานระบบ LDD Zoning
   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
   
ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน
   
การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน
   
การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดินสำหรับงานด้านวิชาการ
   
เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA 4.0)
   
ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
   
Data Science เชื่อมโยงฐานข้อมูลทางการเกษตรสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร
   
Data Visualization
   
การใช้น้ำของพืช
   
การใช้แผนที่เบื้องต้นวางแผนการพัฒนาที่ดิน
   
การออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามแบบแนะนำกรมพัฒนาที่ดิน
   
การวิเคราะห์สภาพพื้นที่และปัญหาในเขตพัฒนาที่ดิน รุ่น 12
   
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำและการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รุ่น 12
   
การออกแบบทำประมาณการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีกล
   
สมการที่ใช้ในการประเมินการสูญเสียดินสากล
   
คู่มือ e-book เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
   
การออกแบบและคำนวณ ปริมาณงานขั้นบันไดนาข้าว