"การยกย่อง เชิดชูข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6"

กิจกรรมของหน่วยงาน

 • ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

  นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย

  อ่านต่่อ


 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  นางสุธารา ยินดีรส รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมเวิร์คช็อปปฏิบัติการจิตอาสา เอามื้อสามัคคีร่วมกับเครือข่าย 7 ภาค การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

  อ่านต่่อ

 • พิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ครั้งที่ 4

  นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 หมอดินอาสา และเครือข่ายคนรักษ์แฝกภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561-2562 ภายใต้แนวคิด "หญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี อนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างวิถีชุมชน"

  อ่านต่่อ
 • พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

  นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562 งานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ภายใต้แนวคิด "หญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี อนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างวิถีชุมชน"

  อ่านต่่อ

 • โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ไปสู่การปฏิบัติ

  นายกานต์ ไตรโสภณ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เข้าร่วมดำเนินงานการประเมินแบบมีส่วนร่วม “โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ไปสู่การปฏิบัติ”

  อ่านต่่อ


พัฒนาที่ดินในวันนี้  เพื่อความอยู่ดีในวันหน้าข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน


ภูมิสารสนเทศ


รับสมัครงาน


ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
LDD Serviceลิงค์ที่น่าสนใจ


ทั่วไป
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
กรมพัฒนาที่ดิน