รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (ประกาศ ณ วันที่ 5 สิหาคม 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่องสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิชาการเกษตร (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิชาการเกษตร (ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)
   
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562)
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2560)
   
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
(ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2560)
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560)