นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลุยตรวจงานภาคเหนือ ย้ำเร่งรัดผลดำเนินงานเพื่อเกษตรและประชาชน

 

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และเร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์องค์การอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 2570) และงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชน โดยนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กล่าวต้อนรับ และรายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ อธิบดี พด. ยังร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และนำการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร Team For Soils ให้กับบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อีกด้วย