พด.ชูโครงการเกษตรวิชญา ส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เน้นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ยั่งยืน

 

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรวิชญา โดยนางอำไพวรรณ พัฒนาศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา กล่าวต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน มีผู้นำชุมชนบ้านกองแหะ ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลโครงการเกษตรวิชญา โดยประสานหน่วยงานบูรณาการ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ และพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตร ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกพืช ควบคู่ไปกับการดูแลระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และส่งเสริม สนับสนุน ปลูกจิตสำนึก ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจากเกษตรวิชญา มีบริบทของสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่สูง (สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,100 เมตร) พื้นที่ทำการเกษตรมีความลาดชันมาก เสี่ยงต่อสภาวะการชะล้างพังทลายของดิน หากเกษตรกรมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินและน้ำและพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชอย่างต่อเนื่องแล้ว จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดูแลทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ อธิบดีได้ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง เพื่อเป็นที่ระลึก ในโอกาสมาตรวจเยี่ยม บริเวณสำนักงานโครงการเกษตรวิชญา อีกด้วย