บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

   
    นางสาวจันทนา สงวนสิทธิ์
ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ
สังกัด กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.6