แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำผลมาประเมินผลความพึงพอใจ
ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

 
 
 
http://lddsurvey.ldd.go.th/2566/ldd.php?id=6