มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
ศึกษา วิจัย และทดสอบผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
สำรวจออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาทึ่ดินแหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานธุรการ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
  จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
  ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกอง
  งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
  จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัยของเขต
 
  กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
  ประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการ
  ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
  ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก่ฝ่ายปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
 
  กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
  สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
  วางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
  ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรระดับตำบล
 
  ฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  สำรวจและจำทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียด
  การวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
 
  กลุ่มวิเคราะห์ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  วิเคราะห์ดินน้ำพืชสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน และประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  ให้บริการวิเคราะห์ดินหน่วยงานของ สพข.ส่วนราชการอื่น เกษตรกร และเอกชน
 
  กลุ่มสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้าน MIS GIS และ RIS ของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
  วิเคราะห์ สนับสนุน ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
  ปรับปรุง พัฒนา และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  ควบคุมและรับผิดชอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสำนักงานพัฒนาที่ดิน
 
  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานของโครงการ
  ประสานงานวิชาการและบริหารงานกับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการ
 
  สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีหน้าทีเกี่ยวกับ
  ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาที่ดิน
  สาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร หมอดินอาสา
  เผยแพร่กิจกรรมของงานด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทีรับผิดชอบ
  ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบ