บริการวิเคราะห์ดิน

   
  สถานที่ขอรับบริการ : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน