เอกสารวิชาการนำเสนองานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566 (นางสุธารา ยินดีรส)

     
     
  1.  การศึกษาปริมาณการสูญเสียดิน ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียในดิน มูลค่าธาตุอาหารที่สูญเสียดิน และปัจจัยสมการการสูญเสียดินสากลจากแปลงทดสอบ
กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
     
     
  2.  การศึกษาดัชนีการชะล้างพังทลายของฝนพื้นที่สูงจากความสัมพันธ์ ค่าพลังงานจลน์ฝนที่วัดจากขนาดเม็ดฝนในถาดแป้ง
     
     
  เอกสารวิชาการ "แนวทางการจัดการทรัพยากรและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง" นางสุธารา ยินดีรส