เป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินในจังหวัด

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ให้มีความอุดมสมบูรณ์

เพื่อเป็นฐานในการผลิตพืชที่ปลอดภัย และมั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ