การยกย่อง เชิดชู ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565
ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

   
 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

    นางสาวสุภาวดี บุญธรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
 
 
 
 
 
 
 
       
 

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

   นางคนึงนิจ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่