สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน Job LDD
(คลิกที่นี่)
    เขตเหมาะสมสำหรับการปลูก
ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
    ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(คลิกที่นี่)
    ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(คลิกที่นี่)
    KM สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(คลิกที่นี่)
    แผนที่แปลงเกษตรดินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรึ้นเสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2554

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
    เชิญลงนามถวายพระพร (คลิกที่นี่)
    ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง เชียงใหม
(คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์)
    ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 54"
ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 54 - 15 ก.พ. 55 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
    ส่วนวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ได้เปิดบริการวิเคราะห์ดินและรับรองมาตรฐานสินค้า ณ อาคารปฏิบัติการงาน
วิทยาศาสตร์ ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริืม จ.เชียงใหม่
    สรุปผลการปฏิบัติงานงบประมาณปี 2552
งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   
ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์)
   
เชิญรับฟังรายการวิทยุ "เกษตรอินทรีย์วิธีไทย"
จัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมกับสถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่ AM stereo
612 MHz เวลา 12.05-12.30 น. ทุกวัน จันทร์ฺ-อังคาร-พุํธ 
   
ติดต่อขอรับบริการ สารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์ และ วิเคราะห์ ดินฟรี!
ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 ทุกวันเวลาราชการ กรุณา
นำบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
  ติดต่อขอรับบริการ สารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์ และวิเคราะห์ดิน ฟรี !
ได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 ทุกวันเวลาราชการ
(กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่อ) 
    รายงานการจัดการทรัพยากรดิน เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ หลักตามกลุ่มชุดดิน
บนพื้นที่ราบต่ำและดินบนที่ดอน
    บทประพันธ์หมอดิน แต่งโดยคุณสมชาย ขาวจุ้ย (หมอดินหมู่บ้าน ต.แม่แวน
อ.พร้าว ชม.) กราฟฟิกโดย คุณสุรชัย มรกตวิจิตรการ (หมอดินอาสารประจำ
ตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด ชม.)
    ภูมิปัญญาชาวบ้าน "การทำน้ำส้มควันไม้" โดยหน่วยพัฒนาที่ดิน อ.บ้านโฮ่ง
และ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน