แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจระดับจังหวัด
 
    ผลงาน / วิชาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาค
       
    ผลงาน / ข้อมูลวิชาการ ด้านหญ้าแฝก
       
    การจัดการความเสื่อมโทรมดิน
       
    การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน