การสาธิตทดสอบสารป้องกันแมลงศัตรูพืชร่วมกับสารเร่งเพื่อละลายฟอสฟอรัสสำหรับการผลิตพริก ในกลุ่มชุดดินที่ 21 และ 22 ( Demonstration and test of insect prevention and phosphorus released substance for chilli production in soil group 21 and 22)
   
การสำรวจหญ้าแฝกที่ปลูกในดินที่มีปัญหา และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
( The Study on Vetiver Grass Planting in Problem Soils and Spatial Database Performed in the Office of Land Development Area)
   
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพ และธาตุอาหารของพืชปรับปรุงบำรุงดิน/ ศึกษาอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งพด.11 สำหรับปอเทือง เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพและ ปรับปรุงดินในสภาพพื้นที่ดินเหนียว
( Research and Development of Microbial Activator Production to increase biomass and nutrient of Legumnosac green manure/ Utilization of LDD11 for Crotalaria juncea and Sesbania rostrata to increase biomass and soil improvement)
   
การศึกษาระบบการปลูกไม้ดอกร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง
(The Study on Flower Planting System with Land Development Department’s Biotechnology Product on Highland Area)
   
การจัดการดินชุดหางดงในการปลูกลำไยร่วมกับหญ้าแฝกในจังหวัดเชียงใหม่
(Hang Dong soil series management in longan planting with vetiver grass, Chiang Mai)
   
ศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.ลำปาง
(Study on efficiency of the high quality organic fertilizer for increase product in Maize, Corn on Lampang Province.)
   
การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตส้มเขียวหวาน ในกลุ่มชุด ดินที่ 48
(Soil and Fertilizer Management for Increase Quality and Quantity for Tangerine (Citrus reticulate Blanco.) Product on Soil Group 48.)
   
การศึกษาการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสมเพื่อปลูกผักบนกลุ่มชุดดินที่ 5 (ชุดดินหางดง) จ.เชียงใหม่
(Study of Suitability Soil Improvement for Vegetable on Soil Group No.5 (Hangdong Soil Series) Chaingmai.)
   
ศึกษาผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับสารเร่งซุปเปอร์ พด. เพื่อลดการใช้สารเคมีในการปลูกมะเขือเทศ
( The Study on High Quality Organic Fertilizer and Super LDD for reduce chemical fertilizer in Tomato.)
   
   
การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 47 จังหวัดลำปาง
(Study on an Appropriate Soil Management for Sugar Cane Production on Soil Group No.47.)