หน้าหลัก
เกี่ยวกับองค์กร
  ประวัติ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  วิสัยทัศน์/ภารกิจ
  หน่วยงานในสังกัด
  กลยุทธ์
  แนะนำผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  รายงานประจำปี
  แผนที่แสดงที่ตั้ง
แผนงาน / งบประมาณ
การให้บริการข้อมูล
  ข้อมูลด้านการเกษตร
  สภาพปัญหา / ทางแก้ไข
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
กิจกรรมของหน่วยงาน
บริการวิเคราะห์ดิน
เอกสารคำแนะนำ การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช
ข้อมูลด้านบริการ
ข้อมูลหมอดินอาสา
คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online
หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
โครงการพระราชดำริ 12 โครงการ
ระบบเตือนภัยกรมพัฒนาที่ดิน
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี
KM การจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
KM การจัดการความรู้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
รายงานผลการวิจัย (วจ.3) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  รายละเอียดค่ารักษา ค่าเล่าเรียนบุตร
  ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
  ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
  เขตเหมาะสมสำหรับการปลูก
  ระบบการบริหารจัดกา EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  ระบบการบริหารจัดการ EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
ูมิสารสนเทศ
  ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
  ระบบภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบบอินเทอร์เน็ต : ดินล้านนา
  ทางภูมิศาสตร์์ของ ตำบลแม่งอน
รับสมัครงาน
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
GINFO
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
  วันดินโลก
  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ปปช.
GCC 1111
ตอบคำถามด้านการเกษตร 1170
ศูนย์บริการร่วม Service Link
LDD E-Service งานบริการต่าง ๆ ที่กรมให้บริการ
LDD E-Search ข้อมูลวิชาการผลงานวิจัยงานบริการและฐานข้อมูล
แผนผังเว็บไซต์
ิงค์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ติดต่อเรา
   
ดินดีคลินิก
มหัศจรรย์ พด.
แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน
ความรู้ชุดดินไทย
ฐานข้อมูลดินของประเทศไทย
EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน
ระบบฐานข้อมูลโลหะหนักและกัมตรังสี
ภาวะโลกร้อนจากภาคเกษตรกรรม
ฐานข้อมูล ดินดีชีวีปลอดภัย
UNCCD
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library
จริยธรรมกรมพัฒนาที่ดิน
E-service LDD
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน
รวมเว็บไซต์กรมฯ
จดหมายข่าวหมอดิน
LDD Service
    รวมข่าวผู้บริหารกรม
  เวทีโต้ตอบ Webboard
  เอกสารการประชุมกรมฯ
  ประกาศรับสมัครงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
  รายการวิทยุกรมฯ
  พิพิธภัณฑ์ดิน
  12 มหัศจรรย์
ลิงค์ที่น่าสนใจ
จัดหวัดเชียงใหม่
Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
นโยบายเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมฯ ประจำปี 2559
แบบสำรวจ Online สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์หน่วยงาน
สายด่วนปัญหาเกษตรกร 1170
แนะนำกรมและผู้บริการ
  ประวัต
  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ภารกิจหลัก
  แผนผังแบ่งส่วนราชการ
  หน่วยงานในส่วนกลาง
  หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
  สถานที่ตั้ง สพข. และ สพด.
  แนะนำผู้บริหาร
  รายงานประจำปี
  แผนผังแสดงที่ตั้ง
  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2521
  กฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฯ พ.ศ. 2545
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  E-Service LDD
  ประมวลภาพกิจกรรม
บริการประชาชน Online
  บริการประชาชนผ่าน Internet
  โปรแกรมระบบบริการประชาชน
  ฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก
  ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานสินค้ากรมพัฒนาที่ดิน
ผลงาน / ข้อมูล วิชาการ
  ด้านการสำรวจดิน
  ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน
  ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
  ด้านจัดการทรัพยากรดิน
  ด้านปรับปรุงบำรุงดิน
  ด้านจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
  ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  ด้านหญ้าแฝก
  ด้านงานวิจัย
  ด้านการป้องกันภัยจากธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
  ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
  ด้านภูมิปัญญาหมอดินอาสา
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  กรมพัฒนาที่ดิน
  หน่วยงานในสังกัดพัฒนาที่ดิน
  เว็บไซต์ประจำจังหวัดเชียงใหม
  กรมบัญชีกลาง
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
แผนผังเว็บไซต์
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
สมุดเยี่ยมชม Guestbook
เว็บบอร์ด Webboard
LDD NetLive
VDO องค์ความรู้
E-Mail LDD Intranet
Google ค้นหา
ทรูฮิต
Statcounter