"ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6"

กิจกรรมของหน่วยงาน

 • การสัมมนาวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย

  นางสาวจันทนา สงวนสิทธิ์ เศรษฐกรชำนาญการ และนายนิลภัทร คงพ่วง นักสำรวจดินชำนาญการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD กับกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560

  อ่านต่่อ


 • การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้

  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ มอบหมายให้นางสุธารา ยินดีรส รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดินและสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติงานในการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้

  อ่านต่่อ

 • ประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

  นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค(ภาคเหนือ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ครั้งที่๑/๒๕๖๐ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๖

  อ่านต่่อ
 • รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก

  นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๖ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในโครงการ “แปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” ณ บริเวณแปลงเกษตรอินทรีย์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก บ้านห้วยข้าวลีบ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

  อ่านต่่อ

 • ให้ความรู้แก่คณะครู-นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย

  นางสาวทิวา ปาตีคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวกรวิกา รัตนนพนันทน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายนิลภัทร คงพ่วง นักสำรวจดินชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๖ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครู-นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จำนวน ๓๗ คน ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๖ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

  อ่านต่่อ


พัฒนาที่ดินในวันนี้  เพื่อความอยู่ดีในวันหน้าข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน


ภูมิสารสนเทศ


รับสมัครงาน


ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
LDD Serviceลิงค์ที่น่าสนใจ


ทั่วไป
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
กรมพัฒนาที่ดิน